Contact

Don Bosco Bulgaria Foundation

Stara Zagora 6000, “Zahariy Knyazheski” str. 71

tel.: 042 919430

е-mail: sdbsz(а)mail.bg
or
Kazanlak 6100, “Peyo Yavorov” str. 13

tel.: 0431 62115

+359886828089

e-mail: sdbkaz(а)mail.orbitel.bg

Coordinator: Martina Staneva-Antonova